معنای زندگی

این منم, همین

معنای زندگی

این منم, همین

۰۷شهریور

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست

که انچه در سر من نیست بیم رسوایی ست


چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست


اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب

که آبشارم و افتادنم تماشایی ست


شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد

که فصل مشترک عشق و عقل، تنهایی ست


کنون اگرچه کویرم، هنوز در سرمن

صدای پر زدن مرغ های دریایی ست


فاضل نظری/کتاب

ladybug